PFOS i PFOA w środkach pianotwórczych.

Szanowni Państwo,

 

Nawiązując do tematu związanego z normą EN 1568:2018 chcielibyśmy przekazać kilka cennych informacji odnośnie wymogów stawianych substancjom zbiorczo nazwanymi PFAS.

Tytułem wstępu, warto nakreślić co kryje się pod hasłem PFAS. Jest to określenie na związki perfluoroalkilowe, obejmująca dużą i złożoną grupę substancji. Składają się z hydrofobowego łańcucha węglowego o zmiennej długości od C4 do C16 oraz końcowej grupy hydrofilowej. Część hydrofobowa może być liniowa lub rozgałęziona oraz częściowo lub całkowicie fluorowana.

Ważną podgrupę PFAS stanowią organiczne perfluorowane środki powierzchniowo czynne z anionową grupę końcową, do których należą sulfonian perfluorooktanowy (PFOS) i kwas perfluorooktanowy (PFOA).

PFOS I PFOA to związki oparte na łańcuchach C8 i są uważane za bioakumulatywne i toksyczne, podczas gdy krótkołańcuchowe PFAS tj. PFHxA stosowane w nowoczesnych koncentratach gaśniczych tego zagrożenia nie wprowadzają. Niemniej jednak w ciągu ostatnich kilku lat niejtórzy ustawodawcy opowiadali się za szeroko zakrojoną regulacją substancji PFAS.

W obecnej sytuacji substancje te podlegają rozporządzeniom UE 2017/100 oraz UE 2019/1021, które przyjęły restrykcyjne środki regulujące stosowanie PFOA, jego soli i związków pokrewnych oraz szerokiej gamy produktów, o których mowa w załączniku XVII do rozporządzenia REACH UE, Rozporządzenia Komisji UE 2017/100 i załącznik I do rozporządzenia UE 2019/1021 (rozporządzenie w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych).


Przepisy te wymagają, z pewnymi wyjątkami, aby od 4 lipca 2020 r.mieszanki i wyroby wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej miały stężenie ≤ 25 ppb PFOA, łącznie z jego solami oraz ≤ 1000 ppb jednego lub więcej związków powiązanych z PFOA.

Wszystkie koncentraty pianotwórcze znajdujące się w naszej ofercie,  zawierające związki fluorowane są zgodne z przepisami (UE) 2017/1000 i (UE) 2019/1021, ponieważ składają się głównie z fluorowanych środków powierzchniowo czynnych C6 (PFHxA i pochodne). Uwaga: PFHxA lub kwas perfluoroheksanowy = podgrupa PFAS

Wszystkie nasze fluorowane koncentraty nie zawierają PFOS, PFOA i pochodnych (C8), zamiast tego zawierają niewielki procent fluorowanych środków powierzchniowo czynnych C6 (PFHxA), których stosowanie jest obecnie dozwolone przez obowiązujące przepisy.

Zapraszamy Państwa do kontaktu pod adresem instalacje@kadimex.pl, gdyby jakieś kwestie wymagały wyjaśnienia.