Kluczowe zmiany normy EN 1568:2018

Szanowni Państwo,

W trosce o naszych klientów, jako pierwsi w Polsce pragniemy otwarcie Państwa poinformować o zmianach jakie przyniosła aktualizacja najistotniejszej w odniesieniu do środków pianotwórczych normy EN 1568 z roku 2018.

Norma ta jest normą europejską zharmonizowaną, co więcej w Polsce została przyjęta od razu, zastępując PN EN 1568:2008 z dniem 04.06.2018r.

Poniżej prezentujemy najistotniejsze zmiany wprowadzone przez PN EN 1568:2018 względem wersji z 2008 roku, z punktu widzenia użytkowników:

  • w części 3. normy, dotyczącej pian ciężkich, użytkowanych do gaszenia cieczy niemieszających się z wodą wprowadzono nową klasę skuteczności gaśniczej I+ (czas gaszenia w badaniu normowym poniżej 90 s.),
  • wprowadzenie pojęcia nowego typu koncentratów: FF – fluorine free, czyli koncentratów pianotwórczych opartych na innych substancjach niezawierających fluoru,
  • każdy środek pianotwórczy obowiązkowo musi posiadać pozytywny raport toksykologiczny oparty na 8 testach na koncentracie oraz roztworze (w starszym wydaniu normy testy nie były obligatoryjne).

Dodatkowo z punktu widzenia podmiotów zajmujących się środkami pianotwórczymi nastąpiły takie zmiany jak:

  • ujednolicono warunki pomiarowe – woda używana do testów jest wodą demineralizowaną, z określonym dodatkiem soli MgCl2 oraz CaCl2 (wcześniejsze wydanie normy zakładało użycie wody wodociągowej o różnym składzie jonowym w zależności od lokalizacji laboratorium),
  • określenie jasnej procedury badania temperatury krzepnięcia EN ISO 5764,
  • badanie filmu wodnego odbywa się nadal za pomocą testu sitowego ale bez jasno określonych danych, dodatkowo nie określa się już napięcia międzyfazowego.

Pragniemy zwrócić Państwu szczególną uwagę na kwestie ochrony środowiska zawarte w PN EN 1568:2018. Testy, które aktualnie są obligatoryjne mają na celu wyłączenie z użytkowania substancji mających szczególnie negatywny wpływ na środowisko. Więcej informacji na ten temat opiszemy w kolejnych artykułach w oparciu o dyrektywy unijne odnośnie stosowania związków fluorowych.

Zapraszamy Państwa do kontaktu pod adresem instalacje@kadimex.pl, gdyby jakieś kwestie wymagały wyjaśnienia.