BLADDER TANK - zbiornik pionowy

Zbiorniki typu Bladder Tank to przykład zbiornika przeponowego. Istotnym elementem konstrukcyjnym zbiornika jest membrana (przepona). Woda doprowadzona do zbiornika wywiera ciśnienie na membranę co prowadzi do uwolnienia koncentratu środka pianotwórczego do układu wodno-pianowego. Rozwiązanie to umożliwia uproszczenie układu wodno-pianowego poprzez brak konieczności instalowania osobnego zbiornika koncetratu i pompy do niego.

© Kadimex S.A. 2012